Happy Halloween

A3, Kohle auf Karton, 2015
A3, Kohle auf Karton, 2015